Objednávka overenia pôvodu vozidla

 

Vykonávateľ:

Objednávateľ:

Car Detect, spol. s r. o.
Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ: 255 22 922, DIČ: CZ 255 22 922
E-mail: hc@cardetect.cz
web: www.cardetect.cz/sk
ID 
tel: +420 602 761 740
Platba  Dealer - vklad na účet
  Dealer - v hotovosti
Email dealera 
učet:4020503359/7500 
VS:posledních 6 znaků VIN
 

Záväzne u vás objednávam previerku vozidla:

Dokladová Prověrka Fyzická+Dokladová Prověrka
 
 

Údaje o vozidle:

Výrobná značka   Typ vozidla
 
VIN - číslo karosérie 17 miestne   Registračná značka - ŠPZ   Farba - slovom
   
Rok výroby   Dovoz zo zeme     Dátum dovozu   Cena vozidla
       
Číslo OEV/TP   
 
 

Umiestnenie vozidla v čase previerky:

Adresa
Město
PSČ
Kontaktná osoba   Telefón
   
 

Prílohy objednávky:

 
kópia pôvodného TP servisná knížka
 
Soubor 1   Soubor 2
 
 
Iné prílohy:  
Poznámka:  
Včasným potvrdením tejto objednávky vzniká záväzok vykonávateľa previesť nestranne kontrolu vyššie špecifikovaného vozidla a vydať o tom kontrolné osvedčenie a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za to odplatu. Takto vzniknutý záväzkový právny vzťah sa v zmysle ustanovenia § 273 odst. 1 obchodného zákonníka riadi obchodnými podmienkami, na ich znení sa objednávateľ a vykonávateľ kontroly zhodli v zmluve o obchodnej spolupráci pri prevedení kontrolnej činnosti na ojazdených motorových vozidlách. Osoba, ktorá vyplnila objednávku, súčasne svojim podpisom na tejto objednávke potvrdzuje a súhlasí s tým, aby spoločnosť Car Detect, s.r.o. (alebo jej zahraničný partneri) zapracovala údaje uvedené v tejto objednávke do informačného systému a tento informačný systém prevádzkovala výhradne pre svoju potrebu v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť Car Detect, s.r.o. v plnej miere ručí za bezpečnosť údajov v informačnom systéme v zmysle uvedeného zákona.